دوره سحرخیزی در تاریخ …. در … برگزار شد. در طول این دوره به کارآموزان … آموزش داده شد. در زیر میتوانید نظر و نتایج افراد شرکت کننده در دوره رو ببینید.