دوره برنامه ریزی در تاریخ … در مکان … برگزار شد تعداد شرکت کنندگان … نفر بودند. در این دوره به کاربران … آموزش داده شد. در زیر نظرات و نتایج افراد شرکت کننده در دوره را می بینید.