دوستان ارزشمندم

سلام

همانطور که یک سنگ ریزه و یا قطره کوچک می تواند دایره هایی با شعاع های خیلی بزرگ به وجود بیاورد، یک عادت کوچکی هم که روزانه تکرار می شود، آنقدر قدرتمند است که زندگی ما را متحول سازد.

شعاع های بزرگی که فقط به وسیله یک قطره آب به وجود می آید، دلیلی است بر اینکه عادت های کوچک روزانه هم می تواند باعث موفقیت های بزرگ شود.

من لیلی فتحی اینجا هستم برای ساخت این «کوچک های بزرگ» با کمک همدیگر.

از اینکه با ما همراهید، متشکرم.

 

اطلاعات بیشتر:

دست نوشته های من 

اینستاگرام 

 

حساب:

شماره کارت

6104-3378-7998-7731

شماره حساب

5237414132

شماره شبا

IR120120010000005237414132