تاثیر قطره آب لیلی فتحی ارتباط مؤثر

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

لیلی فتحی ارتباط مؤثر جوجه تیغی دانشگاه تهران

آخرین


لیلی فتحی

همانطور که یک سنگ ریزه و یا قطره کوچک می تواند دایره هایی با شعاع های خیلی بزرگ به وجود بیاورد، یک عادت کوچکی هم که روزانه تکرار می شود، آنقدر قدرتمند است که زندگی ما را متحول سازد.

شعاع های بزرگی که فقط به وسیله یک قطره آب به وجود می آید، دلیلی است بر اینکه عادت های کوچک روزانه هم می تواند باعث موفقیت های بزرگ شود.

من لیلی فتحی اینجا هستم برای ساخت این «کوچک های بزرگ» با کمک همدیگر.

از اینکه با ما همراهید، متشکرم.

دانلود رایگان

دانلود کتاب الکترونیکی: پنچرگیری چرخ زندگی

 متشکرم که با وارد کردن ایمیل ، بر روی خودتان سرمایه گذاری میکنید

Powered by Sender